< Späť na hlavnú stránku NŠC

Zásady ochrany osobných údajov

Súbory cookies

1. Internetové stránky www.eshop-nsc.sk a www.narodnesportovecentrum.sk (ďalej len „Stránky“) používajú pre zlepšenie užívateľského komfortu ich návštevníkov a používateľov (ďalej len „používateľov“), anonymný zber štatistických dát o používaní Stránok a na zabezpečenie ďalších úloh súbory cookies. Súbory cookie sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia používateľa internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní (ďalej len „súbory cookie“ alebo „cookies“). Súbory cookies sa používajú na účely zapamätania predvolieb prehľadávania, a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb a pod., čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie webovou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na webovej stránke. Súbory cookie, ktoré používajú Stránky, nepoškodzujú zariadenia ich používateľov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení.

2. Súbory cookie používané na Stránkach a údaje získané prostredníctvom týchto súborov môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

• umožnenie pohybu používateľa Stránok po Stránkach a využívanie vybraných funkcií Stránok, napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) Stránok;

• uloženie akceptovania podmienok o používaní cookies na Stránkach;

• umožnenie identifikácie používateľa Stránok; 

• anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia Stránok používajú Stránky, ako napr. ktoré konkrétne stránky sú navštevované najčastejšie alebo či používatelia Stránok prijímajú správy o chybách, atď.; tieto cookies sú používané najmä na účely štatistík a analýz návštevnosti Stránok a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií Stránok;

• uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených používateľmi Stránok; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu;

• reklamné a marketingové účely; tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. prispôsobeného) prístupu a obsahu v oblasti reklamy a marketingu;

• poskytovanie funkcií sociálnych médií;

• poskytovanie informácií o tom, ako používatelia používajú Stránky, partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.     

3. Používaním Stránok používateľ Národnému športovému centru súhlas s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach, a to na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú Stránky používané, ktoré nebude blokovať používanie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať, resp. zakazovať použitie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie cookies priamo povoľovať a/alebo cookies aktivovať).

4. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom cookies používaných na Stránkach na účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu, môže používateľ Stránok zablokovať používanie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého Stránky používa (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval, resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie cookies). Zablokovanie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých konkrétnych stránok umiestnených na Stránkach a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

5. Prevádzkovateľ, Národné športové centrum, si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Takáto zmena tohto dokumentu nadobúda účinnosť uverejnením pozmeneného alebo upraveného dokumentu na Stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

6. V prípade potreby kontaktovať prevádzkovateľa prosíme použite niektorý z kontaktov uvedený v Kontaktoch na Stránkach.

V Bratislave, dňa 4.4.2022

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Pre Národné športové centrum je mimoriadne dôležité transparentne poskytnúť Vám ako užívateľovi služieb webového portálu E-SHOP NŠC všetky relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sme pre Vás pripravili prehľad tých najdôležitejších údajov, s ktorými máte právo byť oboznámený. 

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pre využívanie E-SHOP NŠC (ďalej len „Obchodné podmienky“), kde sú definované termíny Prevádzkovateľ, Záujemca, Klient, Služba, Objednávka a ďalšie definície používané v texte nižšie.

Právny rámec spracovania osobných údajov sa riadi:

• Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, prijaté 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),

• Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), 

• Všeobecnými obchodnými podmienkami pre využívanie portálu a služieb E-SHOP NŠC.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ osobných údajov je subjekt, ktorému pri využívaní webového portálu E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk) poskytujete svoje osobné údaje. Prevádzkovateľ určuje účely a spôsoby spracúvania osobných údajov, čo v praxi znamená, že rozhoduje o tom, akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracúvané v nižšie uvedených rámcoch. 

Kontaktné údaje: 

Národné športové centrum

IČO: 30853923 DIČ: 2021764888

+421 232 223 610

sekretariat@sportcenter.sk

Adresa: Junácka 6, 831 04 Bratislava – Nové Mesto

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zákon nevyžaduje, aby v našej organizácii bola ustanovená zodpovedná osoba.

3. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v kontexte využívania služieb na webovom portáli E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk). S prihliadnutím na naše zákonné povinnosti a ochranu našich oprávnených záujmov. Osobné údaje získavame výlučne od Vás.

3.A Osobné údaje získavané pri vyplnení kontaktného formulára na webových stránkach E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk)

Ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára zverejnenom na stránkach, poskytujete nám ako fyzická osoba nasledovné osobné údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Názov právnickej osoby, ak obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby
 • Emailová adresa
 • Telefonický kontakt (číslo)
 • Identifikačné číslo (IČO), ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej názov obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby

3.B Osobné údaje získavané pri nákupe na webových stránkach E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk)

Ak sa rozhodnete nakupovať na webovom portáli, poskytujete nám nasledovné osobné údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresu trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne miesto pobytu
 • Názov právnickej osoby, ak obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby
 • Emailová adresa
 • Telefonický kontakt (číslo)
 • Identifikačné číslo (IČO), ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej názov obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby

3.C Osobné údaje získavané pri komunikácii s Vami

Vaše osobné údaje získavame aj pri vzájomnej emailovej alebo telefonickej komunikácii, kedy nám poskytujete predovšetkým Vaše meno a priezvisko, emailovú adresu alebo mobilné číslo, prípadne adresu trvalého bydliska.

3.D Ostatné osobné údaje získavané pri využívaní služieb E-SHOP NŠC

Pri využívaní služieb, ktoré ponúka webový portál E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk) môžu byť zhromažďované ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám priamo neposkytli, ale k ich získaniu a spracúvaniu dochádza pasívne. Ide predovšetkým o IP adresu alebo typ internetového prehliadača, resp. malé dátové súbory známe ako Cookies, slúžiace na ďalšie zlepšovanie našich služieb v závislosti od Vašich individuálnych nastavení.

4. LEGITÍMNE (OPRÁVNENÉ) ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.A Poskytovanie služieb na webovom portáli E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk)

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje primárne za účelom možnosti spätného kontaktovania zadávateľa otázky a zaslanie odpovede na zadanú otázku, prípadne za účelom nákupu. Účelom spracúvania osobných údajov je aj vytvorenie optimálnych predpokladov prehliadania webového rozhrania webového portálu E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk). Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uskutočniť kontaktovanie Prevádzkovateľa.

4.AB Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je:

 • článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, t. j. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 
 • článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, t.j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
 • všeobecné obchodné podmienky pre využívanie portálu a služieb E-SHOP NŠC (www.eshop-nsc.sk).

4.B Marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom zasielania ponúk, ktoré by Vás mohli zaujímať. O ponukách Vás budeme informovať najmä prostredníctvom e-mailovej správy alebo inej správy. Je Vaším právom sa rozhodnúť, či chcete dostávať marketingové správy, a to prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú vyššie.

4.BA Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, t.j. ako dotknutá osoba ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

4.C Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, t.j.  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

5. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme splnili zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov:

6.A Poskytovateľ platobnej metódy

Vaše platobné údaje spracúvame na účely spracovania platieb. Vaše platobné informácie postúpime tretím stranám (napríklad banke). Poskytovateľ mimo údajov poskytnutých príslušnou platobnou inštitúciou na výpise pohybov z účtu nezbiera ani inak nespracúva údaje o Vašich platobných kartách ani účtoch, okrem variabilného alebo obdobného identifikačného údaju potrebného na spárovanie platby s konkrétnou Objednávkou a/alebo faktúrou.

6.B Webhosting

V rámci webhostingu sa ukladajú osobné údaje spracúvané v súvislosti s prevádzkou webového portálu Poskytovateľa, za účelom zabezpečenia jeho prevádzky. Údaje spracúvame zodpovedajúco na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 f) Nariadenia a poskytovateľovi webhostingu poskytujeme Vaše osobné údaje v podobe digitálnych dát, za účelom riadnej prevádzky webového portálu ako aj šifrovania za účelom zlepšovania ochrany Vašich osobných údajov.

7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uskutočňuje výlučne na základe Vami udeleného súhlasu.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

9.A Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o spracovaní osobných údajov, teda o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa takej dotknutej osoby akokoľvek týkajú, a ak tomu tak je, má taká dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracovania osobných údajov,
 • o názve príslušnej kategórie osobných údajov, ako aj o tom, či ide o osobitné kategórie osobných údajov, údaje týkajúce sa detí a/alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, 
 • o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, najmä pokiaľ ide o príjemcov v krajinách mimo Európskej Únie a/alebo o medzinárodné organizácie,
 • o predpokladanej dobe ukladania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • o existencii a rozsahu práva na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj nižšie uvedeného práva namietať,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • o existencii automatizovaného rozhodovania a v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
 • o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do krajín mimo Európskej Únie a/alebo o medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ poskytne takej dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa v súvislosti s takou osobou spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob; pokiaľ poskytnutie informácií vyžaduje vecné náklady na strane prevádzkovateľa, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci takým účelne vynaloženým vecným nákladom.

9.B Právo na opravu osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu uskutočnil opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Prevádzkovateľ na žiadosť oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením opravy príslušných osobných údajov, a to Potvrdením o oprave osobných údajov a prípadne tiež príslušným spôsobom notifikuje príjemcov príslušných osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

9.C Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo žiadať u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu taký výmaz uskutočniť, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. príslušné osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním takých osobných údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba uplatnila nižšie uvedené právo namietať v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a politiky ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť zlikvidované, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým prevádzkovateľ podlieha,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a vznikne mu povinnosť ich výmazu, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracovanie takých osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ako aj ich akékoľvek kópie a/alebo repliky.

Prevádzkovateľ nie je povinný uskutočniť výmaz osobných údajov, pokiaľ ich spracúvanie je potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ak spracúvanie takých osobných údajov je uskutočňované na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo podľa príslušnej zmluvy so zdravotníckym pracovníkom, ktorý za podmienky existujúcej povinnosti mlčanlivosti také osobné údaje spracúva osobne a/alebo v rámci svojej zodpovednosti a/alebo prostredníctvom odbornej tretej osoby, nevyhnutné na účely 
  • preventívneho alebo pracovného lekárstva, 
  • posúdenia pracovnej spôsobilosti zamestnanca, 
  • lekárskej diagnózy, 
  • poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby a/alebo 
  • riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti,
 4. nevyhnutne z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä povinnosť mlčanlivosti,
 5. na vedecké, historické, či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú primerané záruky, na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že poskytnutie takýchto Informácií znemožní, alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov na takéto účely, alebo
 6. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutú osobu s uskutočneným výmazom príslušných osobných údajov, a to Potvrdením o výmaze osobných údajov.

9.D Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ uskutočnil obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ ide o niektorý z nasledujúcich prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracovanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti výmazu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie spracovania osobných údajov,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ich spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie akýchkoľvek právnych nárokov, a/alebo
 4. dotknutá osoba uplatnila nižšie uvedené právo namietať, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa uskutočnilo obmedzenie spracovania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou ich ukladania spracúvajú len so súhlasom príslušnej dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby a/alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo jej členského Štátu.

Prevádzkovateľ oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením obmedzenia spracovania osobných údajov predtým, ako bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené, a to potvrdením o obmedzení spracovania osobných údajov.

9.E Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, akokoľvek bránil, ak:

 1. sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, alebo je nevyhnutné na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením takej zmluvy, a/alebo 
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť osobných údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie). Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na ich spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ oboznámi dotknutú osobu s uskutočnením prenosu osobných údajov potvrdením o prenose osobných údajov.

9.F Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom také odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených na základe takého súhlasu pred jeho odvolaním.

9.G Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na: 

 1. splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a/alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo
 2. na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a/alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, a to vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených prípadoch.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej uskutočňovať spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti takému spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké, historické, či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú primerané záruky alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti takému spracúvaniu, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úloh z dôvodov verejného záujmu.

9.H Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované rozhodovanie, pokiaľ nejde o nasledovné prípady:

 1. automatizované rozhodovanie je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 2. automatizované rozhodovanie je preukázateľne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorým prevádzkovateľ podlieha, a ktorými sa v tejto súvislosti zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 3. automatizované rozhodovanie je preukázateľne založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch, kedy je automatizované rozhodovanie preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, a/alebo je založené na jej výslovnom súhlase, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň: 

 • práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, 
 • práva vyjadriť svoje stanovisko a 
 • práva napadnúť rozhodnutie, ktoré je výsledkom automatizovaného rozhodovania.

Zakazuje sa automatizované rozhodovanie založené na osobitných kategóriách osobných údajov, a to aj v prípadoch, kedy je preukázateľne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, a/alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby (týkajúceho sa automatizovaného rozhodovania), okrem prípadov, kedy:

 1. bol daný výslovný súhlas dotknutej osoby na automatizované rozhodovanie týkajúce sa ktorejkoľvek osobitnej kategórie osobných údajov, a/alebo
 2. automatizované rozhodovanie týkajúce sa príslušnej osobitnej kategórie osobných údajov je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom tieto dôvody musia byť primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú všetky zásady a podstatu ochrany osobných údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

9.I Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia ochrany osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením GDPR. Dotknutá osoba má zároveň právo na účinný súdny prostriedok nápravy v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa domnieva, že v dôsledku spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týka, v rozpore s nariadením GDPR, a/alebo zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov došlo k porušeniu jej práv.

Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pričom postup v konaní o ochrane osobných údajov je upravený ustanoveniami §§ 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.