< Späť na hlavnú stránku NŠC

Inovačné vzdelávanie - praktické semináre

Mobilné aplikácie ako motivácia k pohybu - Donovaly

110,00 

Registračný formulár

Po vyplnení formuláru budete presmerovaný na pokladňu.

Nie je na sklade

Ak chcete zaregistrovať VIACERO účastníkov, v košíku kliknite na tlačidlo „pokračovať v nákupe“.
Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

21 októbra – 23 októbra
Penzión Donly, Donovaly

Vysvetlivky a pokyny k vyplneniu prihlášky na kontinuálne vzdelávanie:

 • Meno, priezvisko a rodné priezvisko uveďte podľa úradných dokladov/listín (občiansky preukaz, rodný list a pod.).
 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie – uveďte jednu z týchto možností:
 1. Úplné stredné odborné vzdelanie
 2. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.)
 3. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.)
 4. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.)
 • Škola – uveďte presný názov SŠ, VŠ, univerzity/ fakulty  a sídlo, na ktorej ste získali pedagogické vzdelanie, ďalej študijný odbor a aprobácie (podľa súčasných legislatívnych noriem „študijný program“).
 • Dĺžka pedagogickej praxe –  uvádza sa v rokoch.
 • Uveďte presný názov organizácie (školy alebo školského zariadenia), v ktorej ste zamestnaný/á.
 • Adresu organizácie uveďte v poradí:  ulica, číslo, obec, PSČ.
 • Pri telefónnom čísle uveďte aj predvoľbu (smerové číslo).
 • Kategóriu pedagogického zamestnanca uveďte v zmysle vzdelávacieho programu „učiteľ“,  „vychovávateľ alebo školský tréner“ (§19 zákona č. 318/2019 Z. z.).
 • Podkategórie v kategórii učiteľ (§20 ods. (1) zákona č. 318/2019 Z. z.) – uveďte jednu z uvedených možností:
 1. Učiteľ prvého stupňa základnej školy.
 2. Učiteľ druhého stupňa základnej školy.
 3. Učiteľ strednej školy.
 • Kariérové stupne (§28 ods. (1), (2)  zákona č. 318/2019 Z. z.) – uveďte jednu z uvedených možností:
 1. Samostatný pedagogický zamestnanec.
 2. Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.
 3. Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Riaditeľ školy/zriaďovateľ organizácie podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prihláške. Podpis riaditeľa/zriaďovateľa nie je podmienkou prihlásenia.

K vyplnenej a podpísanej prihláške priložte neoverenú fotokópiu dokladov o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, VŠ diplom, DPŠ).

Ak budete zaradení na vzdelávanie, originál prihlášky a doklad o ukončení najvyššieho vzdelania doneste na vzdelávanie  a odovzdajte ho pri prezentácii.